word-iconDOKUMENTY DO POBRANIA
W tym dziale znajdą Państwo dokumenty niezbędne do załatwienia wszelkich formalności.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGONU:

PIERWSZE CZYNNOŚCI:

a) jeżeli śmierć osoby nastąpiła w domu:
– lekarz pogotowia ratunkowego ( tel. 999 lub 112 z tel. komórkowego) stwierdza zgon oraz wystawia kartę informacyjną.
– na podstawie karty informacyjnej lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu.
– jeżeli osoba zmarła nie miała lekarza rodzinnego, kartę zgonu jest zobowiązany wystawić lekarz pogotowia na miejscu.
– stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała.

b) jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do ZMS ( Zakład Medycyny Sądowej ):
– należy wystąpić do prokuratury o pozwolenie na odebranie ciała.
– po autopsji kartę zgonu wystawia ZMS.

c) jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, a mimo to odstąpiono od czynności śledczych i zostało to potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej:
– karta zgonu wystawiana jest tak samo jak w przypadku pkt. a,

d) jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu:
– kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

AKT ZGONU:

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.
Wymagane dokumenty do rejestracji zgonu:
– karta statystyczna wraz z kartą zgonu
– dowód osobisty i paszport osoby zmarłej ( w przypadku ich braku składa się oświadczenie)
– dowód osobisty osoby zgłaszającej
– jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, potrzebny jest również dowód osobisty współmałżonka.

Karta zgony zawierająca adnotację USC dotycząca rejestracji zgonu stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.

Wszelkie formalności związane z uzyskaniem aktu zgonu można zlecić zakładowi pogrzebowemu ( nie dotyczy sytuacji, gdy ciało sprowadzone jest z zagranicy ).

ZASIŁEK POGRZEBOWY PRZYSŁUGUJE W RAZIE ŚMIERCI:

– ubezpieczonego
– osoby, która pobierała rentę
– osoby, która pobierała emeryturę
– osoby, która pomimo, tego że nie miała ustalonego prawa do pobierania renty lub emerytury, to w chwili śmierci spełnia kryteria do jej pobrania lub uzyskania
– członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty,

Zasiłek przysługuje również w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczania, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzystego.

Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzeby. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa ( małżonek, dzieci, rodzice, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki) to przysługuje jej zasiłek w pełnej kwocie, bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Jeżeli natomiast koszty pogrzebu ponosi osoba spoza tej grupy, spokrewniona z osoba zmarłą w dalszej linii lub osoba obca, przysługuje jej w ramach zasiłku zwrotu wszystkich kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZASIŁKU DLA ZAKŁADU POGRZEBOWEGO:

– wniosek o przyznanie zasiłku
– faktura zakładu pogrzebowego
– legitymacja emeryta lub rencisty ( jeżeli osoba zmarła posiadała taki ). W razie nie znalezienia takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy,
– zaświadczenie z MOPS-u
– zaświadczenie z zakładu pracy
– zaświadczenie z urzędu pracy

Jeżeli koszty pogrzeby ponosi osoba z drugiej grupy pokrewieństwa osoby zmarłej, to w ZUS-ie oprócz wymienionych wyżej dokumentów, należy przedstawić wszystkie rachunki związane z pogrzebem, gdyż ZUS wypłaci zasiłek tylko i wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały udokumentowane w postaci rachunków.

Prawo do zasiłku pogrzebowego jest prawem terminowym. Wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługuje. Aktualne informacje znajdują się na stronie ZUS.